Home

Svavelsyra hudkontakt

Syror - Giftinformationscentrale

Handelsnamn/beteckning: Svavelsyra 98% AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens Produktnummer: 10276 CAS-nr.: 7664-93-9 Vid hudkontakt Namnet på ämnet Svavelsyra Produktnummer 4363 Registeringsnummer (REACH) 01-2119458838-20-xxxx Vid hudkontakt: Starkt frätande, Orsakar svårläkande sår

SVAVELSYRA 37% 1 lit Vid hudkontakt : Börja med att torka av den koncentrerade syran med torra kläder eller liknande, eftersom syran reagerar våldsamt me 1. Namnet på ämnet/ blandningen och bolaget/ företaget 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn : Ämnets namn : svavelsyra INDEX-nr : CAS-nr. : EG-nr Vid kontakt med saltsyra bildas giftig klorgas och vid kontakt med koncentrerad svavelsyra bildas starkt oxiderande ämnen som ozon och Mn 2 O 7. Vid hudkontakt ska. Inandning: Flytta ut i friska luften. Håll patienten varm och i vila. Vid andnöd, ge syrgas. Kontakta omedelbart läkare. Hudkontakt: Tvätta bort med tvål och vatten

Vid hudkontakt Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Svavelsyra - LD50: > 2140 mg/kg - Råtta - (Merck KGaA) Akut dermal toxicitet Svavelsyra SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Hudkontakt Avlägsna förorenade kläder och skor

Hudkontakt: Skölj huden med rikligt med ljummet, rinnande vatten. svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter - - - 24 DNEL hudexponering - Arbetar säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), ändrad genom 2015/830/EU svavelsyra for determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307. 4.2 Elektrolyt (svavelsyra) Vid hudkontakt: skölj med vatten, ta av och tvätta förorenade kläder Vid inandning av syraångor: frisk luft, sök läkarvår

Handelsnamn NITOR SVAVELSYRA 96 % TEKNISK Vid hudkontakt Spola med rikligt med vatten (nöddusch) och kontakta läkare. Tag av nedstänkta kläder. Vid förtärin Kontaktlinser bör inte användas när du arbetar med koncentrerad svavelsyra. Undvik hudkontakt . Försiktighetsåtgärder måste vidtas för att skydda mot. - De innehåller en elektrolyt, som består av utspädd svavelsyra. Symptom vid hudkontakt Vid hudkontakt kan frätskada med sveda, blåsor, rodna Hudkontakt: Skölj huden med rikligt med ljummet, rinnande vatten. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. svavelsyra, mono-C12-13-alkylestrar,.

4.2 Elektrolyt (svavelsyra) vid hudkontakt: skölj med vatten; tag av blöta kläder och tvätta dem vid inandning av syradimma: andas. svavelsyra, mono-C12-14 Vid långvarig hudkontakt kan det vara nödvändigt med skyddshandskar. Kroppsskydd: Inga speciella krav vid normala. Namnet på ämnet Svavelsyra Produktnummer 4312 Vid hudkontakt Vid ögonkontakt Vid förtäring 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och. svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter Hudkontakt: Inga kända effekter eller symptom vid normal användning. Ögonkontakt: Orsakar kraftig irritation Svavelsyra reagerar också våldsamt med vatten under stark värmeutveckling. Vid hudkontakt risk för allvarliga frätskador

Video: Svavelsyra - RIB Farliga ämne

Säkerhetsdatablad - VWR Internationa

  1. svavelsyra, mono-C10-16 Vid långvarig hudkontakt kan det vara nödvändigt med skyddshandskar. Kroppsskydd: Inga speciella krav vid normala.
  2. svavelsyra, mono-C12-16-alkylestrar, ammoniumsalter hudkontakt, behöver inte personlig skyddsutrustning som beskrivs i detta avsnitt användas
  3. svavelsyra, mono-C10-16 etoxilerade alkylestrar, Hudkontakt: Krävs inte vid normal användning. Om irritation uppkommer kontakta läkare. Skölj med mycke
  4. Handelsnamn:Svavelsyra (Fortsättning från sida 1) P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden me

svavelsyra, mono-C10-16 etoxilerade alkylestrar, Hudkontakt: Inga kända effekter eller symptom vid normal användning. Ögonkontakt: Orsakar kraftig irritation SVAVELSYRA 37% 1 lit Hudkontakt : Tvätta med polyetylenglykol och därefter med mycket vatten. Omedelbar läkarbehandling är nödvändig då obehandlad Den orsakar snabbt djupa frätskador vid hudkontakt och är en av de farligaste kemikalier som förekommer i hemmiljön Innehåller Fosforsyra, Svavelsyra 1.2. Hudkontakt Tvätta omedelbart med tvål och mycket vatten. Ta av alla nedsmutsade kläder och skor

svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter Hudkontakt: Inga kända effekter eller symptom vid normal användning. Ögonkontakt:. svavelsyra, mono-C10-16 etoxilerade alkylestrar, natriumsalt Hudkontakt Bör inte vara irriterande vid normal användning. Ögonkontakt Orsakar irritation svavelsyra, mono-C12-16-alkylestrar, ammoniumsalter Hudkontakt: Inga kända effekter eller symptom vid normal användning. Ögonkontakt: Orsakar kraftig irritation Hudkontakt Tvätta genast huden med tvål och vatten. Tag av förorenade kläder och fortsätt tvätta. Svavelsyra % CAS-nr7664-93-9 EG-nr231-639-

Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD Svavelsyra % Utgivningsdatum: Hudkontakt: Skölj genast med mycket vatten, vid behov även innanför kläderna Hudkontakt Tvätta huden med tvål och vatten. Ämne Svavelsyra,mono(2-etylhexyl)ester,Na-salt Akut vattenlevande, fisk Värde: > 100 mg/l Testmetod: LC5 bly, svavelsyra ingen beredning i kemikalielagens mening.) - Vid omfattande hudkontakt med batterisyra ska om möjligt en vattendusch användas för spolning

SVAVELSYRA 37% inkl 32 kg - PDF - docplayer

  1. Svavelsyra,mono(2-etylhexyl) Använd skyddshandskar vid långvarig eller upprepad hudkontakt. Lämpliga handskar Butylgummi. Neopren, nitril, polyetylen eller PVC
  2. 4.2 Elektrolyt (svavelsyra) vid hudkontakt: Elektrolyten (utspädd svavelsyra) får under inga omständigheter tömmas ut på ett icke fackmässigt sätt
  3. 1.1 Produktnamn Svavelsyra 37-42 % Synonym Batterisyra, flytande Symptom vid hudkontakt Vid hudkontakt kan frätskada med sveda, blåsor, rodna

Kaliumpermanganat - Wikipedi

Åtgärder VID HUDKONTAKT (även håret): Uppgifter om ämnet: svavelsyra % Ingen negativ effekt har observerats. Uppgifter om ämnet: Mjölksyr försedda med följande text: Innehåller: Svavelsyra 2 % . Innehållsdeklaration i enlighet med Förordning nr 648/2004: Innehåller: Hudkontakt : Tvätta genast. Hudkontakt Tagavnedstänktakläderochtvättahudennoggrantmedvatten.Kontakta Ämne Svavelsyra,mono(2etylhexyl)ester,Nasalt LD50oral Värde:8000mg/k svavelsyra, mono-C12-18-alkylestrar, natriumsalter Hudkontakt: Skölj huden med rikligt med ljummet, rinnande vatten. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp

Svavelsyra - SVEFA

vid hudkontakt: vid ögonkontakt: tvätta huden med vatten och tvål . Exponering för svavelsyra och syradimma kan ske i samband med påfyllning av elektrolyt och Svavelsyra,mono(2-etylhexyl)ester, Na-salt 126-92-1 204-812-8 <1 H315 Vid risk för upprepad och långvarig hudkontakt bör skyddshandskar användas svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, Hudkontakt: Inga kända effekter eller symptom vid normal användning. Ögonkontakt: Orsakar kraftig irritation Första hjälpen efter hudkontakt : Brandrisk : Blyföreningar och svavelsyra rök kan frigöras under en brand i produkten. Batteriet kan sprick

Vid hudkontakt tvätta med tvål och mycket vatten. Vid ögonkontakt skölj grundligt med mycket vatten i minst 15 minuter och kontakta en läkare Innehåller Svavelsyra, Hydroxyättiksyra 1.2. Hudkontakt Tvätta omedelbart med tvål och mycket vatten. Ta av alla nedsmutsade kläder och skor Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Datum för utskrift: 2010-09-01 Omarbetad: 2010-09-01 Version: 1.0 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET.

Svavelsyra är också en viktig stark syra. Den är extremt frätande och man bör undvika hudkontakt med ämnet annars riskerar man svåra frätskador VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P301+P312 VID Svavelsyra CAS-nr.: 7664-93-9 Nivågränsvärde (NGV): 0.1 2011 Mossa P Sida 3 av 9 SVAVELSYRA 37% 0,25 Hudkontakt : Tvätta med polyetylenglykol och därefter med mycket vatten. Omedelbar läkarbehandling är nödvändig då obehandlad Hudkontakt Tvätta med mycket tvål och vatten. Koncentrerad svavelsyra är starkt frätande och oerhört starkt vattenupptagande Hudkontakt Tvätta huden med tvål och vatten. Ämne Svavelsyra,mono(2-etylhexyl)ester,Na-salt LD50 oral Värde: 8000 mg/kg Försöksdjursart: rått

Hudkontakt Tvätta genast huden med tvål och vatten. Ämne Svavelsyra,mono(2-etylhexyl)ester,Na-salt LD50 oral Värde: 8000 mg/kg Försöksdjursart: rått HUDKONTAKT Skölj genast med mycket vatten, vid behov även innanför kläderna.Tag av nedstänkta kläder.Frätskada skall svavelsyra 7664-93-9 8 h 1.0 199 Svavelsyra, mono C12-14 ( jämnt numrerade) alkylester, föreningar med Denna produkt är inte klassificerad som allergiframkallande vid inandning eller hudkontakt SVAVELSYRA >15% CAS-nr.: 7664-93-9 EG-nr.: 231-639-5 Indexnr.: Hudskydd (av annat än händerna) Vid risk för hudkontakt skall lämpliga skyddskläder användas Svavelsyra, C14-17-sek-alkan, natriumsalter, Alkoholetoxylat, 13C + 3 EO Riskfraser Inga Skyddsfraser Inga Hudkontakt Ta genast av nedstänkta kläder

Säkerhetsdatablad - se

Svavelsyra 7664-39-9 231-639-5 50-96% C R35 Enligt 1272/2008/EG Hudkontakt: Vid hudkontakt uppstår frätsår, ofta djupa och med ärrbildningar Svavelsyra är en frätande och giftig vätska som kan orsaka brännskador / irritation på hud och ögon och kan allvarligt skada kläder. Hudkontakt. Omedelbart. LULEÅ Luleå Tusentals liter svavelsyra rann ut i diket då en tankbil välte på E4 i höjd med Rutvik på tisdagen. Vägen spärrades av och.

svavelsyra, mono-C12-16-alkylestrar, ammoniumsalter Hudkontakt: Krävs inte vid normal användning. Om irritation uppkommer kontakta läkare. Skölj med mycke 1 sÄkerhetsdatablad 1. namnet pÅ Ämnet/preparatet och bolaget/fÖretaget 1.1 produktbeteckning: svavelsyra 96 % kemiskt r..

Säkerhetsdatablad: svavelsyra - spotidoc

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med Svavelsyra Index: 016-020-00-8 7664-93- Innehåller: SVAVELSYRA, AMMONIUMVÄTEDIFLUORID 2.3 Andra faror Ej angivet. Vid hudkontakt Svårläkta frätskador på hud kan uppstå. Vid förtärin

Svavelsyra H314Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Hudkontakt Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten.Håll ögonlocken brett isär hudkontakt och vid förtäring. Starkt frätande. Blandningen innehåller sulfater som i den sura miljön i produkten kan bilda svavelsyra. 3 Hudkontakt Natriumhydroxid är starkt frätande och lämnar svårläkta sår. Allvarliga frätskador kan saltpeterssyra, svavelsyra, nitroetan, och nitropropan

svavelsyra, mono C12-C14-alkylestrar, föreningar med trietanolamin 2.3 Andra faror Hudskydd Vid risk för hudkontakt skall lämpliga skyddskläder användas Dödligt vid hudkontakt Cancerogenitet: Svavelsyra: Aerosoler av svavelsyra har i epidemiologiska studier visats orsaka cancer i andningsvägarna svavelsyra, ammoniumvätefluorid . I enlighet med REACH-Kemikalieförordning (EG) 1907/2006 2/6 Hudkontakt Avlägsna förorenade kläder och skor

Försiktighetsåtgärder vid hantering av koncentrerad svavelsyra

Svavelsyra 1.2 Relevanta Hudkontakt Tag av nedstänkta/förorenade kläder/skor. Skölj genast med mycket vatten - vid behov även innanför kläderna • Hudkontakt Tag av förorenade kläder. • Förhållanden som bör undvikas Reagerar med rykande svavelsyra och perklorsyra under Ej tiilämplig 11 P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/ P312 Vid obehag, Reagerar under kraftig värmeutveckling med rykande svavelsyra och perklorsyra svavelsyra, mono-C12-18-alkylestrar, Hudkontakt: Inga kända effekter eller symptom vid normal användning. Ögonkontakt: Orsakar kraftig irritation Sammansättning på etiketten Fettalkoholetoxylat < 1 vikt%, PEG-4 Rapsamid < 1 vikt%, Svavelsyra,mono(2- Hudkontakt Tvätta huden med tvål och vatten

Säkerhetsdatabla

Hudkontakt Tvätta genast huden med tvål och vatten. Ämne Svavelsyra, mono-C12-14-alkylestrar, natriumsalter LD50 Oral Värde>2000 mg/kg Försöksdjurart Rått Svavelsyra H314Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8. Hudkontakt :Starkt frätande Vid hudkontakt så kan de fräta sönder huden och ge allvarliga skador. En sak som vi skulle kunnat göra för att förhindra detta skulle varit att ha på sig. Sjöbo Det förekommer ensamarbete på Sjöbo simanläggning, nödduschar fungerar inte som de ska och det saknas dokumentation över farliga kemikalier.

Arbetsmiljö A-Ö - facket

Vid hudkontakt : Tvätta bort med tvål och vatten. Tag genast av nedstänkta kläder. Omedelbar läkarbehandling är nödvändig d svavelsyra, mono-C12-16-alkylestrar, Hudkontakt: Inga kända effekter eller symptom vid normal användning. Ögonkontakt: Orsakar kraftig irritation H311 Giftigt vid hudkontakt Cancerogenitet: Svavelsyra: Aerosoler av svavelsyra har i epidemiologiska studier visats orsaka cancer i andningsvägarna

Svavelsyra kan framställas genom att låta vatten inverka på Vid omfattande hudkontakt med batterisyra ska om möjligt en vattendusch användas för. SÄKERHETSDATABLAD EU1082 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 DeLaval PeraDis Skapat datum 22-jan-2013 Revisionsdatum inte tillämplig Revisionsnummer: 2.1 P303 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Svavelsyra** 231-639-5 01-2119969 649-13 7664-93-9 : 0,04% GHS0 Svavelsyra 7664-93-9 231-639-5 Ej tillgängligt 7-10 C; R35 Hudkontakt; Tag snarast av nedstänkta kläder och skor. Skölj snarast möjligt med hexafluorine Svavelsyra,mono(2-etylhexyl)ester,Na-salt CAS-nr.: 126-92-1 Hudkontakt Tvätta huden noggrant med tvål och vatten i flera minuter. Kontakta läkare om besvä Oxalsyra R21/22 Farlig vid hudkontakt. Farlig vid förtäring. Natriumhydroxid R34 Frätande Svavelsyra vatten och surgör med ca 15 cm 3 2,0 mol/dm 3 svavelsyra

populär: